Επὶ οἴνοπα πόντον. Sul mare color del vino. Sincretismi e punti di contatto tra Dioniso e il culto dei Cabiri e dei Grandi Dei

Emiliano Cruccas

Keywords


Greek mythology

Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Electra, ISSN: 1792-605X

© Unless otherwise stated, Centre for the Study of Myth and Religion in Greek and Roman Antiquity, Department of Philology

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών