Τόμ. 9, Αρ. 30 (1980)

Η μεταφορά

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 30] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 30] PDF
χωρίς σελ/μηση
Metaphor as a term-coining device PDF
Ioli Patelli σελ. 107-119
Η μεταφορά ως μηχανή όρων PDF
Ιόλη Πατέλλη σελ. 121-134
Το μεταφορικό στρίψιμο PDF
Monroe C. Beardsley, Μαυρογιάννης Γιώργος Ι. (μτφρ.) σελ. 135-155
Η εξηγητική λειτουργία της μεταφοράς PDF
Mary Hesse, Μαυρογιάννης Γιώργος Ι. (μτφρ.) σελ. 157-170
Περισσότερα για τη μεταφορά PDF
Max Black, Μήτσου - Παππά Μαριλίζα (μτφρ.) σελ. 171-203
Βιβλιοκρισίες - Κριτικές αναλύσεις: το ερώτημα για το είναι και το γλωσσικό του υπόβαθρο PDF
Ernst Tugendhat, Λιάπτση Αικατερίνη (μτφρ.) σελ. 205-222
Φιλοσοφικά περιοδικά PDF
Κώστας Κούτρας σελ. 223-237
[Γλωσσάρι] PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μησηΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών