Τόμ. 5, Αρ. 16 (1976)

Φιλοσοφία της επιστήμης

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 16] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 16] PDF
χωρίς σελ/μηση
Η φιλοσοφία της επιστήμης (Εισαγωγικό σημείωμα) PDF
Παύλος Χριστοδουλίδης σελ. 335-350
Η φύση της επιστήμης PDF
Mario Bunge, Ζερμπίνη Χ. (μτφρ.) σελ. 351-363
Μια γενική ματιά σε μερικά θεμελιώδη προβλήματα PDF
Karl R. Popper, Κουτούγκος Άρης (μτφρ.), Π.Χ. (επιμ.) σελ. 364-389
Επιστημονική εξήγηση PDF
Carl G. Hempel, Μαυρογιάννης Γιώργος Ι. (μτφρ.) σελ. 390-398
Η επανάσταση στην επιστήμη ως αλλαγή του κοσμοειδώλου PDF
Thomas S. Kuhn, Κουτούγκος Άρης (μτφρ.), Π.Χ. (επιμ.) σελ. 399-422
Η τυπική λογική και η ανάπτυξη της γνώσης PDF
Roman Suszko, Ιωαννίδης Κλείτος (μτφρ.), Π.Χ. (επιμ.) σελ. 423-434
Βιβλιογραφία PDF
Π.Χ. σελ. 435-449
Βιβλιοκρισίες - Παρουσιάσεις PDF
Παύλος Χριστοδουλίδης σελ. 450-453
Ειδήσεις - Πληροφορίες PDF
Παύλος Χριστοδουλίδης χωρίς σελ/μηση
[Διαφήμιση] PDF
χωρίς σελ/μησηΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών