Προσωπικό

Σχεδιασμός-Διαχείριση Ηλεκτρονικής Έκδοσης

Παναγιώτης Γεωργίου, ΒΚΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

Γιάννης Τσάκωνας, ΒΚΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών

Βασίλης Μπαρκαγιάννης, ΒΚΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, (2004-2009)
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών