Κοινωνία & Θεωρία


Ανακοίνωση έκδοσης ηλεκτρονικού περιοδικού με τίτλο: “Κοινωνία και Θεωρία”
 
Μια ομάδα πανεπιστημιακών των οποίων οι σπουδές και η συγγραφική παραγωγή έχει ως κέντρο την γενική κοινωνιολογία ή κάποιο κλάδο της, βρέθηκαν κοντά και ένιωσαν την ανάγκη έκδοσης ενός ηλεκτρονικού περιοδικού που θα καταστεί ένας τόπος-forum δημόσιας συζήτησης, σχετικών δημοσιεύσεων, επιστημονικών ερευνών, και αναλύσεων όλων των ομοτέχνων τους. Η αφετηρία της προσπάθειάς μας για την έκδοση αυτού του ηλεκτρονικού περιοδικού αποτέλεσε μια βασική κοινή διαπίστωση: ενώ το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας και στις κοινωνικές επιστήμες είναι πολύ ικανό, δεν υπάρχουν αρκετοί έγκυροι φορείς δημοσίευσης της επιστημονικής του παραγωγής (θεωριών, ερευνών και αναλύσεων) με συνέπεια το έλλειμμα της διάχυσης της επιστημονικής του έκφρασης και την υποτονικότητα του δημιουργικού επιστημονικού διαλόγου. Αυτή η υστέρηση πιθανόν να οφείλεται και στο γεγονός του υψηλού οικονομικού κόστους έκδοσης και κυκλοφορίας ενός έντυπου περιοδικού με συνέπεια να επιβαρύνεται αρκετά ο συνδρομητής του περιοδικού. Σήμερα αυτή η δυσκολία αντιμετωπίζεται με την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού που θα τηρεί όλες τις κλασικές προδιαγραφές διασφάλισης της επιστημονικής εγκυρότητας και θα κοινοποιεί δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή και κάθε νέο ή αναγνωρισμένο επιστήμονα όσα από τα προϊόντα των επιστημονικών τους προσπαθειών θεωρούν οι ίδιοι ως ανακοινώσιμα και εγκρίνει η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού. Ποιο τίτλο μπορούσε να έχει ένα τέτοιο περιοδικό, ο οποίος να δηλώνει όσο το δυνατό σαφέστερα αυτό το σχετικό ευρύ πεδίο διερεύνησης και ανάλυσης των κοινωνικών φαινομένων; Έγινε πολύ συζήτηση. Θελήσαμε να αποφύγουμε τίτλους που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από άλλους. Καταλήξαμε στον εξής: Κοινωνία και Θεωρία. Με τον όρο Κοινωνία δηλώνεται ο χώρος της εμπειρίας των κοινωνικών φαινομένων και με τον όρο Θεωρία, ο τρόπος εκλογικευμένης σύλληψης και η μέθοδος ανάλυσης και ερμηνείας των σχέσεων λειτουργικών ή συγκρουσιακών που τα εντάσσουν στο ολικό φαινόμενο κοινωνία. Πιστεύουμε ότι τυπικά και ουσιαστικά αυτός ο τίτλος του περιοδικού αναδεικνύει την πρόθεσή μας να προβάλλουμε τόσο την θεωρητική όσο και την εμπειρική διάσταση των κοινωνικών φαινομένων. Το βασικό ζήτημα της διασύνδεσης θεωρίας και εμπειρίας θέλουμε να αποτελέσει τον κύριο κορμό της προσπάθειας μας γιατί υποστηρίζουμε πως μόνο μέσα από αυτόν τον συνδυασμό είναι δυνατή η σύλληψη, ανάλυση και κατανόηση του κοινωνικού φαινομένου ως μέρους ενός όλου. Αυτός ο τίτλος θεωρούμε κατά συνέπεια ότι καλύπτει ερευνητικές εργασίες και αναλύσεις όλων των αντικειμένων που προσεγγίζονται ως κοινωνικά φαινόμενα. Δηλαδή ως κοινωνικά γεγονότα, ως δίκτυα σχέσεων, ως σχετικά σταθερά-δομικά στοιχεία με μορφή και σχέση μεταξύ τους, ως προϊόντα δράσης που αυτονομούνται από τη βούληση των παραγωγών τους και ασκούν κανονιστική πίεση πάνω στη δράση τους. Συνεπώς, έρευνες και αναλύσεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων από το χώρο της εκπαίδευσης, της πολιτικής, της οικονομίας, της τεχνολογίας, της ιστορίας ή της φιλοσοφίας που έχουν αυτή τη θεωρητική και μεθοδολογική οπτική χωρούν σε αυτό το περιοδικό. Σκοπός του περιοδικού είναι να καλλιεργεί τον επιστημονικό τρόπο έρευνας και ανάλυσης των κοινωνικών φαινομένων με τα άρθρα που θα δημοσιεύει και με τις συζητήσεις που θα προκαλεί ή και θα οργανώνει. Στοχεύει πιο συγκεκριμένα να παράγει και να προσφέρει χρήσιμη γνώση για την ορθότερη διαμόρφωση και αποτελεσματικότερη άσκηση πρώτον της πολιτικής και ιδιαίτερα της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και οικονομικής πράξης. Στοχεύει επίσης να προσφέρει γνώση χρήσιμη στους κοινωνικούς διαμορφωτές προσώπων (πχ. παιδαγωγούς, πολιτικούς κά) ώστε να επινοούν και να ακολουθούν μεθόδους παρέμβασης συμβατούς με τους σκοπούς του έργου τους όπως τους ορίζει η κοινωνία. Εκτός λοιπόν από την καθ’ αυτό κοινωνιολογική διερεύνηση σκοπεύουμε να καλλιεργήσουμε και τη διεπιστημονική συνεργασία και έχουμε πρόθεση να προσφέρουμε το βήμα του περιοδικού ώστε να εκφραστούν και οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις των κοινωνικών φαινομένων. Συνεργός στην προσπάθειά μας αυτή θα είναι και η επιστημονική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν επιστήμονες που το αντικείμενό τους ανήκει ή εντάσσεται στις κοινωνικές επιστήμες ή σε επιστήμη που καλλιεργεί μεταξύ άλλων και την κοινωνιολογική οπτική. Η επιστημονική επιτροπή θα έχει την ευθύνη της διασφάλισης του αναγκαίου επιστημονικού κύρους του περιοδικού. Το Πανεπιστήμιο Πατρών στα πλαίσια του οποίου αναπτύσσεται αυτή η πρωτοβουλία, όπως κατά παράδοση κάνει και για άλλες παρόμοιες προσπάθειες που κρίνει ότι συμβάλλουν στην καλλιέργεια του επιστημονικού πνεύματος και στη διάχυσή του, συμπαρίσταται στην προσπάθειά μας με την τεχνική υποστήριξη της έκδοσης του περιοδικού.
 
Σε ό, τι αφορά στη δομή του περιοδικού το κάθε τεύχος θα περιλαμβάνει:

 • Ένα σύντομο προλογικό σημείωμα της σύνταξης του περιοδικού που θα παρουσιάζει τα επιστημονικά άρθρα που θα ακολουθούν. Τα άρθρα θα είναι ή με διάφορες θεματικές ή θα εντάσσονται σε συγκεκριμένη θεματική στην οποία θα είναι αφιερωμένο το τεύχος. Οι τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης των άρθρων δίδονται σε μια σελίδα που ακολουθεί την ανακοίνωση αυτή θα δοθούν σε μια σελίδα του πρώτου τεύχους που θα αναρτηθεί στις αρχές του 2009.
 • Ένα κείμενο έκτασης περίπου μιας σελίδας από δημοσιευμένο έργο καθιερωμένου κοινωνιολόγου ακολουθούμενο από επιγραμματικά σχόλια επισημάνσεις και ερωτήσεις ώστε ο αναγνώστης να το επεξεργαστεί και να το κατανοήσει όσο το δυνατό καλύτερα.
 • Μια στήλη παρουσίασης και ανάλυσης βασικών εννοιών που χρησιμοποιεί η κοινωνιολογία. Σε κάθε τεύχος θα παρουσιάζεται μια έννοια. Ο υπεύθυνος της στήλης θα αναλύει την έννοια με τρόπο σχετικά σύντομο και πυκνό αλλά οι αναγνώστες θα μπορούν να προτείνουν προσθήκες αφαιρέσεις ή τροποποιήσεις, ώστε η έννοια να σφυρηλατείται συνεχώς χωρίς να διαλύεται ο εννοιολογικός της πυρήνας.
 • Μια στήλη βιβλιοκριτικής και βιβλιοπαρουσιάσεων.
 • Στήλη πρόσφατα εκδοθέντων βιβλίων και περιοδικών σχετικών με τον κοινωνιολογικό χώρο.
 • Στήλη πληροφοριακού χαρακτήρα με ανακοινώσεις εκδηλώσεις, συνέδρια που σχετίζονται με το αντικείμενο και τα ενδιαφέροντα του περιοδικού. 
Κλείνοντας αυτό το σύντομο σημείωμα αναγγελίας έκδοσης του περιοδικού μας με τίτλο “Κοινωνία και Θεωρία” θέλουμε να τονίσουμε ότι: αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτής της προσπάθειας με ενθουσιασμό και με τη βεβαιότητα της διάθεσής μας να συμβάλλουμε στον εμπλουτισμό της κοινωνιολογικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα. Θα είναι για μας μεγάλη ικανοποίηση αν το επιστημονικό αυτό περιοδικό γίνει τόπος συνάντησης και διαλόγου των ανήσυχων νέων και ώριμων διανοούμενων-επιστημόνων πάνω στα καίρια και συχνά επώδυνα ερωτήματα τα οποία θέτει η σύγχρονη κοινωνία και τα οποία έχει ταχθεί να διερευνά και να κατανοεί η Κοινωνιολογία.
 
Ο Διευθυντής του Περιοδικού
Θεόδωρος Μυλωνάς
Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προσκαλούμε όλους τους Έλληνες και ξένους επιστήμονες που θεωρούν ότι το αντικείμενο τους, ή το συγκεκριμένο άρθρο, τους εντάσσεται στην Γενική Κοινωνιολογία ή σε κάποιο Κλάδο της ή έχει κοινωνιολογική οπτική και προσέγγιση, και τους παρακαλούμε να στείλουν -σε ηλεκτρονική μορφή- την εργασία τους στη διεύθυνση του περιοδικού, τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην επισυναπτόμενη σελίδα. Ακόμη να στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και, αν το επιθυμούν, φωτογραφία τους σε σχήμα ταυτότητας.
 
Τεχνικές προδιαγραφές συγγραφής και υποβολής άρθρων
 
Στην επιστημονική επιθεώρηση Κοινωνία και Θεωρία δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες και άρθρα που εντάσσονται στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Οι εργασίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του περιοδικού και δημοσιεύονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές σχετικών με το θέμα, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία. Υποβάλλονται κείμενα τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση οι ίδιες ή παραλλαγές τους ή μέρη τους αλλού.
 
Η μορφή των εργασιών
 • Το κείμενο θα πρέπει να είναι μορφοποιημένο σε σελίδες Α4 με περιθώρια 2,5 cm από όλες τις πλευρές, σε διαστήματα 1,5 ίντσας, γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών, με αριθμημένες σελίδες.
 • Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να εμφανίζεται ο τίτλος της εργασίας με έντονη γραφή, το όνομα και τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα, ή των συγγραφέων, υποδεικνύοντας τον υπεύθυνο για επικοινωνία.
 • Στη δεύτερη σελίδα θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο ο τίτλος της εργασίας χωρίς τα στοιχεία του συγγραφέα, ή των συγγραφέων.
 • Το κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη 100 λέξεων περίπου στην αγγλική ή γερμανική ή γαλλική γλώσσα. Η περίληψη θα πρέπει να είναι αυτοτελής.
 • Ο συγγραφέας θα πρέπει να προτείνει 4 λέξεις κλειδιά που να αποδίδουν σημαντικά σημεία του άρθρου.
 • Οι υποσημειώσεις στο σώμα του κειμένου θα πρέπει να βρίσκονται στο τέλος της αντίστοιχης σελίδας και να αριθμούνται με τη μορφή εκθέτη χωρίς παρενθέσεις ή αγκύλες.
 • Οι ενότητες και οι υποενότητες δεν θα πρέπει να αριθμούνται. Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων θα πρέπει να γράφονται με πεζούς και έντονους χαρακτήρες, αφήνοντας μία κενή γραμμή από το τέλος της προηγούμενης ενότητας. Οι επικεφαλίδες των υποενοτήτων να γράφονται με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες.
 • Τα σχήματα και οι πίνακες να συνοδεύονται από σχετικούς τίτλους. Κάθε σχήμα θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό αρχείο υψηλής ανάλυσης μορφής .tif (300 dpi).
 • Τα άρθρα κρίνονται στη βάση της επιστημονικής τους επάρκειας και μόνο.
 • Η εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 σελίδες ή τις 8.000 λέξεις.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές
 • Οι βιβλιογραφικές αναφορές επισημαίνονται στο σώμα του κειμένου με το επώνυμο του συγγραφέα, ή των συγγραφέων, και τη χρονολογία έκδοσης, όπως (Darwin 1871).
 • Άρθρα με τρεις ή περισσότερους συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρονται ως (Elman et al. 1996).
 • Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο σώμα του κειμένου και αντίστροφα.
 • Οι αναφορές θα πρέπει να διατάσσονται στο τέλος του άρθρου με αλφαβητική σειρά όπως παρακάτω. 
 • H λίστα των αναφορών θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, με πλήρη στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών των τόμων και των σελίδων. 

Υπόδειγμα αναφορών

Άρθρο από περιοδικό:

Μarke, M.A. & Dek, L.A. (2008). “Directions on deterring authorship credit and authorship order on faculty-student collaborations”. American Sociologist, 148, pp. 1141-1147.

Μάρκου Μ.Α. & Δημητρίου Λ.Α. (2008). “Κατευθύνσεις”. Κοινωνικοποίηση, 148, σσ. 1141-1147.

Βιβλίο:

Nico, A. A. M., & Lexmaer, P.M. (2008). Presenting your Selves: A critical guide. Washington, DC: American Sociological Association.

Μάρκου Μ.Α. & Δημητρίου Λ.Α. (2008). Ανισότητες, Αθήνα : Εκδοτικός Οίκος.

Κεφάλαιο Βιβλίου:

Degan, J.M., & Migan, J. (2008). “Men’s Role and authorship”. In G.K. Don (ed.), Critical issues, pp. 12 – 22. London: Sage.

Μάρκου Μ.Α. & Δημητρίου Λ.Α. (2008). “Κατευθύνσεις”. Στο Γ. Κ.. Δημητρίου (επιμ.), Θέματα, pp. 1141-1147. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος.
Copyright © 2008, Κοινωνία & Θεωρία. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.